KẾ HOẠCH Phun thuốc diệt muỗi, các loại côn trùng

      UBND TỈNH HÀ TĨNH                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TỈNH                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 510 /KH-TĐHHT                                                              Hà Tĩnh, ngày  30  tháng 3 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phun thuốc diệt muỗi, các loại côn trùng

          Thực hiện Kế hoạch phòng bệnh mùa hè, Nhà trường hợp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hà Tĩnh tổ chức phun hóa chất diệt muỗi và các loại côn trùng ở khu ký túc xá HSSV, các cơ sở dịch vụ, ký túc xá CB,GV, Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Vị trí bắt buộc phun: Gồm nhà ký túc xá HSSV, nhà ăn tại cơ sở 1, cơ sở 3, quán Bằng lăng, nhà ở tập thể CB,CNV.

2. Thời gian: Ngày 02/4/2016 (thứ 7) phun tại cơ sở 3

   Ngày 03/4/2016 (CN) phun tại cơ sở 1

3. Giá phun thuốc: 3.500 đồng/m2 mặt sàn (đối với nhà ký túc xá HSSV nhà trường thanh toán còn các cơ sở dịch vụ, hộ gia đình CB,GV,CNV tự trả tiền trực tiếp cho Trung tâm Y tế dự phòng Thành Phố Hà Tĩnh).

          4. Yêu cầu:

- Phòng Quản trị thông báo cho HSSV ở ký túc trực và sắp xếp đồ đạc, tư trang gọn gàng (tại cơ sở mới chỉ thông báo cho những HSSV ở tầng 1).

- Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu phun thuốc phải sắp xếp đồ đạc, tư trang gọn gàng và trực tiếp Trung tâm Y tế - Môi trường đăng ký trước để có kế hoach phun.

- Các cơ sở dịch vụ bắt buộc phun và trả tiền theo qui định.

Nơi nhận:                                                                                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG

- HT, các PHT(để chỉ đạo);                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng Quản trị;                                                                                                                                          (Đã ký)

- Trưởng các cơ sở dịch vụ;                                                                                                                                                   

   - Trưởng các nhà ở tập thể;                                                                                                                                               

- Gửi Email các cá nhân;                                                                                                                                                       

- Lưu: VT, TTYTMT.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            ThS. Lê Thị Hường