Thông báo Kế hoạch Lao động vệ sinh môi trường đầu năm học 2016 - 2017

http://htu.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-lao-dong-ve-sinh-moi-truong-dau-nam-hoc-2016-2017.html