Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất; chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là “Vì một hành tính xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2016- 2017 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người. Nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Kế hoạch cụ thể:

   I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

   1. Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng sinh học (CBD); Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Luật Đa dạng sinh học; Luật Bảo vệ rừng; Quán triệt và thực hiện triệt để Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 3 năm 2015, Quyết định số 373/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” và Quyết định số 4175/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010-2020”.

   2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, lên án các hành động buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án hành vi  gây ô nhiễm môi trường, buôn bán động, thực vật hoang dã, vi phạm pháp  luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học… Tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về việc cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc đến từng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi phương tiện (như loa phát thanh, lồng ghép trong giảng dạy).

   3. Ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải trong khuôn viên trường, phòng làm việc, giảng đường.

   II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

          - Treo băng rôn khẩu hiệu từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2016.

          - Ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày 03/6/2016.

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

  1. Trung tâm Y tế - Môi trường

  - Có nhiệm vụ tham mưu Ban Giám hiệu lên kế hoạch và tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung kế hoạch và các văn bản liên quan.

  - Phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động nhằm nâng cao nhận thức cho CB, GV, CNV và HSSV hiểu biết về nguyên nhân, tác dụng của môi trường đối với con người từ đó tự giác trong công tác bảo vệ và tái tạo môi trường.

  - Chuẩn bị nội dung của băngrol, khẩu hiệu cần thiết nhằm tuyên truyền cổ động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

   2. Phòng Tổ chức - Hành chính

   Làm và treo băng rôn, khẩu hiệu ở cả 02 cơ sở.

   3. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

  Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về môi trường; Biển và Hải đảo Việt Nam nhất là tình hình hiện nay ở biển đông, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng và đăng kí thực hiện các công trình thanh niên như cải thiện môi trường xung quanh khu vực sinh sống.

  4. Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm

  Tổ chức làm vệ sinh môi trường tại đơn vị mình (các khoa trực tiếp chỉ đạo HSSV làm vệ sinh môi trường tại địa điểm của khoa được phân công làm vệ sinh môi trường thường xuyên) tùy theo tình hình thực tế của đơn vị có thể tiến hành các hoạt động cụ thể thiết thực như: tuyên truyền quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ môi trường….

 Yêu các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Trung tâm Y tế - Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sau khi tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới phải tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về Trung tâm Y tế - Môi trường để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.